Th? ph?n h? ?i?u hành HarmonyOS c?a Huawei l?n ??u v??t qua iOS c?a Apple, ??ng th? hai sau Android t?i Trung Qu?c trong quy I/2024.

華為鴻蒙操作系統在中國市場(chǎng)的份額首次超過(guò)蘋(píng)果,在2024年第一季度在中國市場(chǎng)的份額排名第二,僅次于安卓。

Theo s? li?u t? c?ng ty nghiên c?u Counterpoint Research, trong quy ??u n?m, HarmonyOS chi?m 17% th? ph?n h? ?i?u hành di ??ng t?i Trung Qu?c, x?p sau Android c?a Google (68%) và cao h?n iOS (16%). Con s? này c?ng t?ng g?p ??i so v?i m?c 8% cùng k? n?m ngoái.

研究公司Counterpoint Research的數據顯示,今年第一季度,鴻蒙操作系統占據中國移動(dòng)操作系統市場(chǎng)份額的17%,落后于谷歌的安卓(68%),高于蘋(píng)果(16%)。這一數字也較去年同期的8%翻了一番。

Counterpoint Research ?ánh giá HarmonyOS s? ti?p t?c gia t?ng th? ph?n khi Huawei t?p trung n?i ??a hóa(chǎn) chu?i cung ?ng. Các m?u smartphone c?a h?ng hi?n có t? l? n?i ??a hóa(chǎn) ngày càng cao, dù ch?a có s? li?u th?ng kê chính xác.

Counterpoint Research預計,隨著(zhù)華為專(zhuān)注于供應鏈本地化,鴻蒙操作系統的市場(chǎng)份額將會(huì )繼續增加。盡管沒(méi)有準確的統計數據,但該公司的智能手機型號目前國產(chǎn)化率越來(lái)越高是顯而易見(jiàn)的

Theo Digitimes, sau th?i gian b? M? áp d?ng l?nh c?m khi?n m?ng smartphone g?p khó, Huawei ?ang ph?c h?i m?nh m? t? n?a cu?i 2023, ??c bi?t là ? phan khúc cao c?p v?i dòng smartphone Mate 60 và Pura 70 - hai m?u ???c s?n xu?t v?i chip n?i ??a và ch?y h? ?i?u hành HarmonyOS.

據Digitimes報道,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的美國禁令給華為在智能手機領(lǐng)域造成的困難后,華為在智能手機領(lǐng)域從2023年下半年開(kāi)始出現了強勁的復蘇,尤其是在高端智能手機領(lǐng)域,推出了Mate 60 和Pura 70等智能手機系列——而這兩個(gè)系列的智能手機均已生產(chǎn)采用國產(chǎn)芯片,搭載鴻蒙操作系統。
原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處


HarmonyOS do Huawei phát tri?n sau khi c?ng ty vào danh sách h?n ch? c?a M? gi?a n?m 2019. N?n t?ng ???c k? v?ng có th? thay th? cho Android, ít nh?t là t?i Trung Qu?c. Các chuyên gia nh?n ??nh chi?n l??c t?o gi?i pháp thay th? c?a Huawei ?? mang l?i k?t qu? và v??t qua tác ??ng c?a nh?ng h?n ch? t? M?.

鴻蒙操作系統是華為在2019年年中進(jìn)入美國的限制名單后開(kāi)發(fā)的,該平臺預計將會(huì )取代安卓,至少在中國會(huì )是這樣。專(zhuān)家表示,華為采用替代解決方案的策略已經(jīng)取得成效,減少了受到美國限制的影響。

??u n?m nay, ??i di?n h?ng cho bi?t s? thi?t b? trong h? sinh thái HarmonyOS v??t m?c 800 tri?u và c?ng ty ??t m?c tiêu có 500 nghìn ?ng d?ng g?c. Huawei d? ki?n chi 7 t? CNY (980 tri?u USD) cho k? ho?ch này, ?ào t?o h?n 100.000 nhà phát tri?n m?i tháng ?? thúc ??y s? phát tri?n h? sinh thái HarmonyOS.

今年早些時(shí)候,一位公司代表表示,鴻蒙生態(tài)設備的數量已經(jīng)超過(guò)8億臺,而公司設定的目標是擁有50萬(wàn)個(gè)原生應用。華為計劃在該項目上花費70億元人民幣(9.8億美元),每月培訓超過(guò)10萬(wàn)名開(kāi)發(fā)者,以促進(jìn)鴻蒙生態(tài)系統的發(fā)展。

Theo HuaweiCentral, k? ho?ch c?a Huawei nh?n ???c s? ?ng h? c?a các c? quan qu?n ly Trung Qu?c. Hi?p h?i Internet n??c này ?ang kêu g?i các c?ng ty liên k?t ?? thúc ??y s? phát tri?n c?a h? sinh thái HuaweiOS "vì m?t t??ng lai t??i sáng".

據Huawei Central報道,華為的計劃得到了中國監管機構的支持。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì )呼吁相關(guān)企業(yè)一起推動(dòng)鴻蒙生態(tài)系統的發(fā)展,“共創(chuàng )美好未來(lái)”。