Nghiên c?u m?i c?a M? cho th?y n??c này t?t h?u 15 n?m so v?i Trung Qu?c trong phát tri?n n?ng l??ng h?t nhan c?ng ngh? cao.

美國的最新研究表明,美國在發(fā)展高科技核能方面至少落后中國15年。

ITIF là t? ch?c nghiên c?u phi ??ng phái, phi l?i nhu?n c?a M?. Theo ?ánh giá c?a ??i h?c Pennsylvania, ITIF là t? ch?c t? v?n các chính sách khoa h?c, c?ng ngh?, c?ng nghi?p uy tín nh?t th? gi?i.

ITIF是一個(gè)美國無(wú)黨派、非營(yíng)利性的研究組織。據賓夕法尼亞大學(xué)稱(chēng),ITIF是世界上最負盛名的科學(xué)、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策咨詢(xún)組織。

Theo các chuyên gia ITIF, Trung Qu?c v??t lên M? 15 n?m do ?? m?nh tay h?u thu?n và ??u t?, v?i 27 lò ph?n ?ng h?t nhan ?ang ???c xay d?ng, v?i th?i gian trung bình xay m?i lò là 7 n?m, nhanh h?n nhi?u so v?i các n??c khác.

ITIF的專(zhuān)家表示,由于大力支持和進(jìn)行投資,中國在發(fā)展高科技核能方面領(lǐng)先美國15年,他們已建成27座核反應堆,平均每座反應堆的建設時(shí)間為7年,比其他國家快得多。

M? s? h?u nhi?u nhà máy ?i?n h?t nhan nh?t th? gi?i. Chính quy?n T?ng th?ng Biden c?ng coi ?i?n h?t nhan là ngu?n n?ng l??ng quan tr?ng trong m?c tiêu ?ng phó bi?n ??i khí h?u.

美國擁有世界上最多的核電站。拜登政府也將核能視為應對氣候變化目標的重要能源。
原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處


Nh?ng k? t? khi hai nhà máy l?n ? Georgia ?i vào v?n hành n?m 2023 và 2024 sau th?i gian dài ??i v?n, ch?m ti?n ??, M? kh?ng tri?n khai xay d?ng b?t c? lò ph?n ?ng m?i nào. M?t d? án lò ph?n ?ng c?ng ngh? cao ?? b? h?y n?m ngoái. B? N?ng l??ng M? t? ch?i bình lu?n v? báo cáo c?a ITIF.

但自從喬治亞州的兩座大型核電站在經(jīng)歷了長(cháng)期的資金不足和建設進(jìn)展緩慢后于2023年和2024年投入運營(yíng)以來(lái),美國尚未開(kāi)始建造任何新的反應堆。而去年,一個(gè)高科技反應堆項目已經(jīng)被取消。美國能源部拒絕對ITIF的研究成果發(fā)表評論。

Trong khi ?ó, các ngan hàng qu?c doanh c?a Trung Qu?c cung c?p nh?ng kho?n vay v?i l?i su?t kho?ng 1,4%, th?p h?n nhi?u so v?i ph??ng Tay, ?? h? tr? d? án xay lò ph?n ?ng. Ngành c?ng nghi?p ?i?n h?t nhan c?a n??c này c?ng ???c h??ng l?i t? ngu?n h? tr? c?a nhà n??c, c?ng nh? các chính sách c?a ??a ph??ng, cho phép Trung Qu?c th?ng tr? các l?nh v?c nh? n?ng l??ng tái t?o và ?t? ?i?n.

而與此同時(shí),中國國有銀行為支持反應堆建設項目而提供的貸款的利率只有約為1.4%,遠低于西方國家。中國的核電產(chǎn)業(yè)還受益于國家和地方政策的支持,使中國能夠在可再生能源和電動(dòng)汽車(chē)等領(lǐng)域占據主導地位。

"Phát tri?n nhanh chóng các nhà máy ?i?n h?t nhan v?i c?ng ngh? ngày càng hi?n ??i h?n giúp t?o ra các l?nh v?c kinh t? quy m? l?n và hi?u ?ng v?a làm v?a rút kinh nghi?m. ?i?u này cho th?y các doanh nghi?p Trung Qu?c s? có l?i th? nh? s? phát tri?n c?a l?nh v?c này trong t??ng lai", nghiên c?u c?a ITIF ch? ra.

ITIF表示:“擁有越來(lái)越多現代技術(shù)的核電站的快速發(fā)展有助于創(chuàng )造大規模的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)和提高能源利用效率。而隨著(zhù)不斷的進(jìn)行建造并積累經(jīng)驗,中國企業(yè)未來(lái)在該領(lǐng)域的發(fā)展將更具優(yōu)勢?!?/b>

Trung Qu?c h?i cu?i 2023 v?n hành nhà máy ?i?n h?t nhan Shidaowan, lò ph?n ?ng th? h? 4 ??u tiên trên th? gi?i. Theo B?c Kinh, t? l? các thi?t b?, v?t li?u s?n xu?t n?i ??a trong d? án này là 93,4%.

中國于2023年底運營(yíng)了世界上第一座第四代反應堆石島灣核電站。據中國介紹,該項目設備材料國產(chǎn)化的比例為93.4%。
原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處


Các d? án lò ph?n ?ng h?t nhan th? h? 4 khác ?ang trong quá trình nghiên c?u và thi?t k? ? M?, Nh?t B?n và Canada nh?ng ch?a tri?n khai xay d?ng. Trung Qu?c ?ang t?ng c?ng su?t ?i?n h?t nhan ? t?c ?? nhanh nh?t trên toàn c?u, nh?ng ?i?n h?t nhan ??n nay v?n ch? chi?m 5% l??ng s?n xu?t ?i?n qu?c n?i.

美國、日本和加拿大的其他第四代核反應堆項目目前正在研究和設計過(guò)程中,但尚未開(kāi)始建設。中國正在以全球最快的速度增加其核電比例,但核電仍?xún)H占國內總發(fā)電量的5%。

Quá trình phát tri?n ?i?n h?t nhan c?a Trung Qu?c c?ng kh?ng thu?n l?i hoàn toàn. Hi?p h?i N?ng l??ng H?t nhan Trung Qu?c ?? c?nh báo v? tình tr?ng d? th?a trong s?n xu?t ?i?n h?t nhan, c?ng nh? vi?c c?nh tranh quá m?c có th? ??y giá ?i?n xu?ng th?p, gay thua l?.

當然,中國核電在未來(lái)的發(fā)展進(jìn)程也并非會(huì )一帆風(fēng)順。中國核能協(xié)會(huì )警告說(shuō),一旦核電過(guò)剩造成過(guò)度競爭,很可能會(huì )導致電價(jià)降低,給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。