T?i 27 tu?i, làm c?ng ty n??c ngoài, thu nh?p tháng 40 tri?u ??ng, có hai chàng trai khi?n t?i phan van, ch?a bi?t ch?n ai.

我27歲,在外資公司工作,月收入4000萬(wàn)越南盾(1.1萬(wàn)人民幣),有兩個(gè)男生讓我猶豫,不知道選誰(shuí)。

Chàng trai th? nh?t kém t?i m?t tu?i, ?áng yêu, hài h??c. Khi ? bên c?nh anh ?y t?i lu?n vui v?, bao nhiêu c?ng th?ng vì c?ng vi?c ??u tan bi?n. S?ng ? Hà N?i g?n ch?c n?m nh?ng t?i ch? bi?t t?i ngày ?i h?c, ?i làm. T? khi chàng trai này xu?t hi?n, t?i nh? bi?t thêm m?t th? gi?i m?i, bao nhiêu ch?n vui ch?i thú v? c?a gi?i tr? Hà thành anh ??u ??a t?i ?i tr?i nghi?m.

第一個(gè)男生比我小一歲,可愛(ài)又幽默。和他在一起時(shí),我總是很開(kāi)心,所有因工作而來(lái)的壓力都消失了。我在河內生活了將近十年,卻一直只是忙于學(xué)習和工作。自從他出現后,我仿佛進(jìn)入了一個(gè)新世界,他帶我去體驗了河內年輕人愛(ài)去的所有有趣的地方。

Anh ch? t?i trên nh?ng cung ???ng ngo?n ngoèo xuyên các t?nh mi?n B?c, t?t nhiên cùng v?i nhóm b?n chung. Chúng t?i ng? ? nhà dan, c?m tr?i ven ???ng... Th?c lòng, t?i r?t háo h?c khi bên c?nh anh. Ng??c l?i, anh là m?t freelancer, thu nh?p m?i tháng ch? ?? chi tiêu ? Hà N?i. ?i ch?i ?au, ?n ?au hai ??a ??u ph?i chia s? chi phí v?i nhau ho?c t?i ch? ??ng b? ti?n.

他載我穿越北部各省的曲折道路,當然是和共同的朋友們一起。我們住在民宿里,露營(yíng)在路邊……說(shuō)實(shí)話(huà),當和他在一起時(shí),我非常興奮。他是一個(gè)自由職業(yè)者,每月的收入僅夠在河內生活。無(wú)論去哪兒玩,吃什么,我們都要分擔費用,或者由我主動(dòng)付錢(qián)。

Chàng trai th? hai h?n t?i b?y tu?i. Anh b?n tính tr?m l?ng, ?i?m ??m, kh?ng bao gi? tranh c?i, ch? l?ng nghe và chi?u chu?ng s? thích c?a t?i. M?i l?n r? t?i ?i ch?i, anh th??ng ??n nh?ng ?i?m cà phê dành cho ng??i h??ng n?i, nh? nhàng và t?nh l?ng. M?i r?c r?i trong c?ng vi?c, cu?c s?ng c?a t?i ??u ???c anh cho l?i khuyên, h??ng d?n ho?c h? tr? n?u c?n. ? c?nh anh, t?i th?y mình bé nh?, yên tam, ???c che ch? nh? c? em gái. Anh c?ng là ng??i có nhi?u m?i quan h? trong các l?nh v?c, thu nh?p g?p ??i t?i. N?u l?p gia ?ình v?i anh, t?i kh?ng ph?i lo l?ng tài chính.

第二個(gè)男生比我大七歲。他性格沉靜,溫和,從不爭吵,只傾聽(tīng)并迎合我的喜好。每次約我出去玩,他都會(huì )帶我去那些適合內向者的安靜咖啡館,那里安靜又平和。每當我在工作和生活中遇到煩惱,他都會(huì )建議、指導或提供必要的幫助。和他在一起時(shí),我感到自己像個(gè)小女孩,被他保護得很好,像是他的妹妹。他在各個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的人脈,收入是我的兩倍。如果和他結婚,我就不需要擔心經(jīng)濟問(wèn)題了。

T?i ch?a nh?n l?i ai nh?ng l?ng nghe tim mình thì mu?n ? bên chàng trai ít tu?i h?n. Có ?i?u, ly trí khuyên t?i nên ??n bên ng??i ?àn ?ng tr??ng thành, thu nh?p t?t ?? cu?c s?ng bình yên. Th?t lòng t?i r?t r?i b?i, kh?ng bi?t nên ch?n ai, t? ch?i ai. xin các b?n cho t?i l?i khuyên, có nên ??t ly trí lên trên trái tim, ch?n ng??i yêu mình h?n ng??i mình yêu, có s? nghi?p v?ng vàng ?? t??ng lai t?t ??p?

我還沒(méi)有答應任何人,但內心深處我更想和那個(gè)比我小的男生在一起。然而,理智告訴我應該選擇那個(gè)成熟且收入高的男人,以便擁有安穩的生活。說(shuō)實(shí)話(huà),我非常困惑,不知道該選擇誰(shuí)、拒絕誰(shuí)。大家能給我一些建議嗎?我是否應該優(yōu)先考慮理智,選擇愛(ài)我的人而不是我愛(ài)的人,以確保未來(lái)更加美好?