M?u tàu viên ??n m?i nh?t trong dòng Fuxing có th? ??t t?c ?? 450 km/h, ??ng th?i than thi?n v?i m?i tr??ng và ti?t ki?m n?ng l??ng h?n các phiên b?n tr??c ?ó.

復興號系列最新動(dòng)車(chē)組時(shí)速可達450公里,比之前的型號更加環(huán)保、節能。

T?p ?oàn ???ng s?t Trung Qu?c (CR) h?m th?ng báo s? hoàn thi?n s?n xu?t và th? nghi?m nguyên m?u ph??ng ti?n có th? tr? thành tàu cao t?c nhanh nh?t trong th? gi?i trong n?m nay. H? c?ng s? nang c?p thêm m?ng l??i ???ng s?t kh?ng l? trong n??c, theo CGTN. K? ho?ch phát tri?n c?a CR, ??n v? v?n hành m?ng ???ng s?t cao t?c l?n nh?t th? gi?i, ?ánh d?u b??c ??t phá ??i v?i d? án sáng ki?n c?ng ngh? CR450 ra ??i cách ?ay 3 n?m.

中國鐵路總公司(CR)宣布,今年將完成樣車(chē)生產(chǎn)和測試,該車(chē)有望成為世界上最快的高鐵列車(chē)。據CGTN報道,他們還將進(jìn)一步升級該國龐大的高鐵網(wǎng)絡(luò )。這個(gè)全球最大的高鐵網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商中國鐵路總公司的發(fā)展規劃標志著(zhù)三年前啟動(dòng)的CR450技術(shù)創(chuàng )新項目取得了突破。

M?u tàu m?i nh?t trong dòng tàu viên ??n Fuxing có t?c ?? th? nghi?m lên t?i 450 km/h và t?c ?? v?n hành th??ng m?i 400 km/h. Nh?ng tàu viên ??n hi?n nay ? Trung Qu?c có th? di chuy?n ? 350 km/h, nh?ng CR450 có th? gi?m th?i gian di chuy?n gi?a B?c Kinh và Th??ng H?i, m?t trong các l? trình ??ng hành khách nh?t trong n??c, t? h?n 4 gi? xu?ng còn 2,5 gi?.

復興號動(dòng)車(chē)組最新車(chē)型試驗時(shí)速可達450公里/小時(shí),商業(yè)運營(yíng)時(shí)速可達400公里/小時(shí)。目前中國高鐵的運行速度為350公里/小時(shí),但CR450可以將北京和上海(中國最繁忙的客運線(xiàn)路之一)之間的旅行時(shí)間從4個(gè)多小時(shí)縮短至2.5小時(shí)。

Trung Qu?c ??a vào ho?t ??ng tuy?n ???ng s?t cao t?c ??u tiên n?m 2008, và m?ng l??i này ?óng vai trò thi?t y?u ??i v?i n?n kinh t? l?n th? hai trên th? gi?i và dan s? 1,4 t? t?i ?ay. Theo d? ki?n, CR450 s? ?i vào ho?t ??ng n?m 2025, v?i m?t d? án nghiên c?u trên toàn qu?c t?p trung vào c?ng ngh? ???ng s?t ch? ch?t t? ?i?u khi?n t? ??ng và thi?t k? bánh xe t?i h? th?ng lái, nang c?p ???ng s?t và bi?n pháp an toàn.

中國于2008年開(kāi)通了第一條高鐵,該網(wǎng)絡(luò )對于世界第二大經(jīng)濟體及其14億人口至關(guān)重要。CR450預計將于2025年投入使用,這是一個(gè)全國性的研究項目,重點(diǎn)關(guān)注從自動(dòng)控制和車(chē)輪設計到轉向系統、軌道升級和安全措施等多項關(guān)鍵技術(shù)。

H?i tháng 6/2023, CR hoàn thành ki?m tra hi?u su?t ??i v?i các b? ph?n c?ng ngh? cao m?i quan tr?ng c?a CR450, l?p k? l?c 453 km/h trong m?t l?n ch?y th? nghi?m. ?ay là t?c ?? nhanh nh?t th? gi?i, ?ánh d?u c?t m?c ??c bi?t trong quá trình phát tri?n. Th? nghi?m di?n ra trên c?u v??t bi?n v?nh Mai Chau, thu?c m?ng l??i ???ng s?t cao t?c gi?a thành ph? Phúc Chau và H? M?n ? t?nh Phúc Ki?n.

2023年6月,中國鐵路總公司完成了對CR450至關(guān)重要的新技術(shù)部件的性能驗證,在其中一次測試中創(chuàng )造了時(shí)速453公里的紀錄。這是世界上最快的高鐵速度,標志著(zhù)CR450迎來(lái)了一個(gè)“重要里程碑”。該次測試在湄洲灣跨海大橋上進(jìn)行,湄洲灣跨海大橋是福建省福州市和廈門(mén)市之間高鐵網(wǎng)絡(luò )的一部分。

CR cho bi?t CR450 s? than thi?n v?i m?i tr??ng và ti?t ki?m nhiên li?u h?n so v?i nh?ng tàu hi?n hành thu?c dòng Fuxing. Nghiên c?u riêng bi?t c?a các nhà khoa h?c Trung Qu?c k?t lu?n l??ng khí th?i carbon c?a ???ng s?t cao t?c ch? b?ng 6% ???ng hàng kh?ng và 11% xe h?i.

中國鐵路總公司表示,CR450將比現有的“復興號”系列車(chē)型更環(huán)保、更節能。中國科學(xué)家的另一項研究得出結論,高鐵的碳排放量?jì)H為航空旅行的6%,是汽車(chē)出行的11%。

Trung Qu?c lên k? ho?ch m? r?ng m?ng l??i ???ng s?t t?i 165.000 km vào n?m 2025, bao g?m 50.000 km ???ng s?t cao t?c. Cu?i n?m ngoái, m?ng l??i ???ng s?t c?a n??c này dài 159.000 km, bao g?m 45.000 km ???ng s?t cao t?c. S? l??ng hành khách s? d?ng m?ng l??i ???ng s?t qu?c gia c?ng s? t?ng 4,7% so v?i n?m ngoái, ??t 3,855 t? vào n?m 2024. Trong khi ?ó, kh?i l??ng hàng hóa(chǎn) v?n chuy?n có th? ??t 3,9 t? t?n n?m 2024, t?ng 0,5% so v?i n?m 2023.

中國計劃到2025年將鐵路網(wǎng)總里程擴大至16.5萬(wàn)公里,其中高鐵5萬(wàn)公里。而截至去年底,中國全國鐵路網(wǎng)總里程為15.9萬(wàn)公里,其中高鐵里程4.5萬(wàn)公里。全國鐵路網(wǎng)的旅客運輸量也將比去年增長(cháng)4.7%,在2024年達到38.55億人次。同時(shí),貨物運輸量在2024年可以達到每年39億噸,比2023年增長(cháng)0.5%。

原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處