Hoàng Th? L?, 24 tu?i, gay chú y ? Hoa h?u các Dan t?c Vi?t Nam khi là ??i bi?u H?i ??ng Nhan dan huy?n Than Uyên (Lai Chau).

24歲的黃氏洛是萊州巖淵縣人民代表大會(huì )的一名代表,其參加越南各民族小姐比賽引起了人們的注意。


C? sinh n?m 1998, dan t?c Kh? Mú, t?t nghi?p Cao ??ng Lào Cai, hi?n làm giáo viên d?y múa và là ??i bi?u H?i ??ng Nhan dan c?p ??a ph??ng. Ng??i ??p cho bi?t: "T?i ?ang n? l?c làm h?t trách nhi?m v?i c? tri. T?i tam ni?m b?n than ph?i làm m?i vi?c ?? ng??i dan quê h??ng t?i có cu?c s?ng ?m no, h?nh phúc, vui v? h?n".

她出生于1998年,高棉族,畢業(yè)于老街學(xué)院,目前是舞蹈教師和當地人民代表大會(huì )代表。這位美女說(shuō)道:“我正在努力履行對選民的責任。我心心念念著(zhù)要盡我全力讓我家鄉的人民過(guò)上溫飽、更加幸福和快樂(lè )的生活。


C? có ?o ba vòng 80-62-95 cm. Ng??i ??p cho bi?t tham gia cu?c thi nhan s?c ?? có tr?i nghi?m m?i m?, hoàn thi?n b?n than h?n.

她的三圈為80-62-95厘米。美女說(shuō),“參加選美比賽是為了能有一個(gè)新的體驗,更能完善自身。


"Th?ng qua cu?c thi, t?i mu?n nói lên th?ng ?i?p dù b?n là ai, làm c?ng vi?c gì, dan t?c nào, b?n s? làm ???c ?i?u mong mu?n n?u th?c s? c? g?ng. Chúng ta ??u hi?u r?ng cu?c s?ng kh?ng cho ai cái gì, c?ng kh?ng l?y c?a ai b?t k? ?i?u gì. Khi b?n t? tin và n? l?c thì ni?m vui trong c?ng vi?c s? ??n", Hoàng Th? L? nói.

“通過(guò)比賽,我想傳達一個(gè)信息,無(wú)論你是誰(shuí),做什么工作,什么民族,如果你真的付諸了努力就會(huì )達成你想做的事。我們都明白,生活不給予任何人任何東西,也沒(méi)拿走任何人的任何東西。當你自信和努力時(shí),工作的樂(lè )趣就會(huì )到來(lái),”黃氏洛說(shuō)道。


C? catwalk ? vòng chung kh?o phía B?c.

她在北部賽區決賽中走秀。

Hoàng Th? L? trình di?n t?i "Hoa h?u các Dan t?c Vi?t Nam 2022". Video: Ban t? ch?c cung c?p

她在“2022年越南各民族小姐選美”上表演。 視頻:組委會(huì )提供
原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處Ng??i ??p có th? di?n các ??ng tác múa dan gian c?a 20 dan t?c Vi?t Nam.

美女還可以表演越南20個(gè)民族的民間舞蹈動(dòng)作。


Ngoài múa, c? ?am mê du l?ch, tìm hi?u v?n hóa(chǎn) vùng mi?n.

除了舞蹈,她還熱衷于旅游,了解當地文化。


Ng??i ??p ???c nh?n xét có khu?n m?t sáng, n? c??i cu?n hút.

美女被評論擁有一張明亮的臉蛋、迷人的笑容。


? ??i th??ng, Hoàng Th? L? ch?n phong cách th?i trang n?ng ??ng, n? tính.

在日常生活中,黃氏洛選擇了活潑、女性化的時(shí)尚衣著(zhù)風(fēng)格。C? cao 1,66 m, là thí sinh th?p nh?t cu?c thi.

她身高1.66米,是比賽選手中最矮的一個(gè)。


Ng??i ??p yêu thích các m?n th? thao nh? c?u l?ng, bóng r?.

美女還喜歡羽毛球、籃球等運動(dòng)項目。


C? th??ng trang ?i?m nh? nhàng, trong su?t khi d?o ph?, g?p g? b?n bè.

她經(jīng)常在逛街、與朋友見(jiàn)面時(shí)會(huì )化上清透的淡妝。

Hoa h?u các Dan t?c Vi?t Nam 2022 tuy?n ch?n các c? gái ?? tu?i 18-27, chi?u cao t? 1,6 mét, ch?a l?p gia ?ình, có trình ?? t?t nghi?p t? ph? th?ng trung h?c tr? lên. Chung k?t x?p h?ng s? di?n ra ngày 16/7 t?i TP HCM. Ng??i ??ng quang nh?n gi?i th??ng 300 tri?u ??ng ti?n m?t, giành su?t thi Miss Earth 2022.

2022年越南各民族小姐選拔的要求是年齡范圍在18-27歲之間,身高1.6米以上,未婚,高中及以上學(xué)歷的女孩。排名決賽將于7月16日在胡志明市舉行。加冕者將獲得3億越南盾的現金獎勵,和贏(yíng)得2022年地球小姐的參賽資格。

原創(chuàng )翻譯:龍騰網(wǎng) http://www.top-shui.cn 轉載請注明出處